ಟೆಂಡರುಗಳು

ಟೆಂಡರು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು www.eproc.karnataka.gov.in ವೆಬ್‍ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಯಾ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗಳ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.


ವಿವರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ: https://www.eproc.karnataka.gov.in