ಲಾಭನಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ

31 ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷದ ಲಾಭನಷ್ಡದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ

(ಮೊಬಲಗು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿವರಗಳು

ಟಿಪ್ಪಣಿ

31-03-2019
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ
31-03-2018
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

    I.  ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಆದಾಯ

15

81,340,614

77,271,087

   II.  ಇತರ ಆದಾಯ

16

15,031,183

9,305,715

  III.   ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (I + II)

 

96,371,797

86,576,802

  IV.  ಖರ್ಚುಗಳು  

 

 

 

         ನೆಡುತೋಪು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು

17

12,177,715

8,351,514

         ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು

18

71,853,640

61,386,185

        ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚ

19

0

0

        ಸವಕಳಿ ಮತ್ತು ಋಣಮುಕ್ತ ವೆಚ್ಚಗಳು

7

5,081,625

5,001,640

         ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳು

20

3,527,760

4,092,974

         ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಗಳು

 

92,640,740

78,832,313

    V.  ಅಸಾಧಾರಣ ಹಾಗೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚ
        ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆಯ ಮೊದಲು ಲಾಭ (III-IV)

 

3,731,057

7,744,489

   VI.  ಅಸಾಧಾರಣ ಬಾಬ್ತುಗಳು

21

715,229

-70,456

  VII.  ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಬ್ತುಗಳ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆಯ ಮೊದಲು ಲಾಭ (V-VI)

 

4,446,286

7,674,033

 VIII.  ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಬ್ತುಗಳು

 

0

0

  IX.  ತೆರಿಗೆಯ ಮೊದಲು ಲಾಭ (VII-VIII)

 

4,446,286

7,674,033

   X.  ತೆರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು:

 

 

 

         (1) ಚಾಲ್ತಿ ತೆರಿಗೆಗಳು

 

1,180,152

1,108,442

         (2) ಮುಂದುವರಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಗಳು

 

0

0

   XI.  ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಅವಧಿಯ

 

 

 

        ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಲಾಭ (ನಷ್ಟ) (IX-X)

 

3,266,134

6,565,591

  XII.  ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ವ್ಯವಹಾರದ ಲಾಭ (ನಷ್ಟ)

 

0

0

 XIII.  ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ವ್ಯವಹಾರದ ತೆರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು

 

0

0

XIV.  ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ವ್ಯವಹಾರದ ತೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ

 

 

 

         ಲಾಭ (ನಷ್ಟ) (XII-XIV)

 

0

0

 XV. ಈ ಅವಧಿಯ ಲಾಭ (ನಷ್ಟ) (XI+XIV) 

 

3,266,134

6,565,591

XVI.  ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಳಿಕೆ:

 

 

 

         (1) ಮೂಲ

 

43

86

         (2) ಅಳ್ಳಕ ಮಾಡಿದ

 

43

86

ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, ಲಗ್ತೀಕರಿಸಿದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು.

 

 

 

 

 

                     ಸಹಿ/-

 

                         ಸಹಿ/-

          ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು                                                                        ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

 

 

 

ದಿನಾಂಕ :

 

 

 

ಸ್ಥಳ: ಮಂಗಳೂರು.

 

 

 

 

ಲಗ್ತೀಕರಿಸಿದ ವರದಿ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ

 

                           ಎಂ. ರಾಜೇಶ್ ಕಿಣಿ & ಕೋ ಪರವಾಗಿ,,

 

                                    ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು

(Firm No. FRN008638S)

 

 

              ಸಹಿ/-

 

 

                                  (ಸಿಎ ಸುನಿಲ್ ಭಟ್)

M.No.025511

 

                                    ಪಾಲುದಾರ

 

                                           ದಿನಾಂಕ: