ಲಾಭನಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ

31 ಮಾರ್ಚ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷದ ಲಾಭನಷ್ಡದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ

(ಮೊಬಲಗು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿವರಗಳು

ಟಿಪ್ಪಣಿ

31-03-2017
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ
31-03-2016
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

    I.  ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಆದಾಯ

15

60,193,392

52,273,885

   II.  ಇತರ ಆದಾಯ

16

7,963,992

86,495,039

  III.   ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (I + II)

 

68,157,384

138,768,924

  IV.  ಖರ್ಚುಗಳು  

 

 

 

         ನೆಡುತೋಪು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು

17

7,809,124

14,570,617

         ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು

18

56,488,693

57,952,117

        ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚ

19

0

0

        ಸವಕಳಿ ಮತ್ತು ಋಣಮುಕ್ತ ವೆಚ್ಚಗಳು

7

4,536,614

4,377,584

         ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳು

20

4,918,431

3,565,987

         ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಗಳು

 

73,752,862

80,466,305

    V.  ಅಸಾಧಾರಣ ಹಾಗೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚ

 

 

 

        ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆಯ ಮೊದಲು ಲಾಭ (III-IV)

 

-5,595,478

58,302,619

   VI.  ಅಸಾಧಾರಣ ಬಾಬ್ತುಗಳು

21

-25,629,641

421,127

  VII.  ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಬ್ತುಗಳ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆಯ

 

 

 

         ಮೊದಲು ಲಾಭ (V-VI)

 

-31,225,119

58,723,746

 VIII.  ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಬ್ತುಗಳು

 

0

0

  IX.  ತೆರಿಗೆಯ ಮೊದಲು ಲಾಭ (VII-VIII)

 

-31,225,119

58,723,746

   X.  ತೆರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು:

 

 

 

         (1) ಚಾಲ್ತಿ ತೆರಿಗೆಗಳು

 

1,327,155

778,569

         (2) ಮುಂದುವರಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಗಳು

 

0

0

   XI.  ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಅವಧಿಯ

 

 

 

        ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಲಾಭ (ನಷ್ಟ) (IX-X)

 

-32,552,274

57,945,177

  XII.  ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ವ್ಯವಹಾರದ ಲಾಭ (ನಷ್ಟ)

 

0

0

 XIII.  ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ವ್ಯವಹಾರದ ತೆರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು

 

0

0

XIV.  ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ವ್ಯವಹಾರದ ತೆರಿಗೆಯ ನಂತರದ

 

 

 

         ಲಾಭ (ನಷ್ಟ) (XII-XIV)

 

0

0

 XV. ಈ ಅವಧಿಯ ಲಾಭ (ನಷ್ಟ) (XI+XIV) 

 

-32,552,274

57,945,177

XVI.  ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಳಿಕೆ:

 

 

 

         (1) ಮೂಲ

 

-429

763

         (2) ಅಳ್ಳಕ ಮಾಡಿದ

 

0

0

ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, ಲಗ್ತೀಕರಿಸಿದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು.

 

 

 

 

 

                     ಸಹಿ/-

 

                         ಸಹಿ/-

          ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು                                                                                                ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು

 

 

 

 

ದಿನಾಂಕ : 04-07-2017

 

 

 

ಸ್ಥಳ: ಮಂಗಳೂರು.

 

 

 

 

                  ಲಗ್ತೀಕರಿಸಿದ ವರದಿ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ

 

                                 ಎಂ. ರಾಜೇಶ್ ಕಿಣಿ & ಕೋ ಪರವಾಗಿ,,

 

                                    ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು

(Firm No. FRN008638S)

 

 

              ಸಹಿ/-

 

 

                                  (ಸಿಎ ಸುನಿಲ್ ಭಟ್)

M.No.025511

 

                                                     ಪಾಲುದಾರ

 

                                           ದಿನಾಂಕ: 20-07-2017