ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

                                                                                             

ಅಬ್ಬಕ್ಕ ನಗರ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೊಟ್ಟಾರ, ಮಂಗಳೂರು – 575006.

ದೂರವಾಣಿ: 0824--2457227                                                                                                           email: kcdcltd@gmail.com
ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಗೇಅನಿ:ಕವ್ಯ:ಮಾ.ಹ.ಕಾ:2005-06                                                                           ದಿನಾಂಕ: 26-09-2005

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆಸಿಡಿಸಿ/ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ/2005/2017-18 ದಿನಾಂಕ 09-10-2017 ನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005ರ ನಿಯಮ 4(1)(ಎ), 4(1)(ಬಿ) ಮತ್ತು 26(3)(ಬಿ) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 31-01-2018 ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ

I.

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ,
ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,
ಅಬ್ಬಕ್ಕನಗರ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಮಂಗಳೂರು – 575006.
ದೂ :0824-2457227
e-mail : kcdcltd@gmail.com

ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್.ನೆಟಾಲ್ಕರ್, ಭಾಅಸೇ,
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,
ಅಬ್ಬಕ್ಕನಗರ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಮಂಗಳೂರು – 575006.
ದೂ :0824-2457227
e-mail : kcdcltd@gmail.com

II.

ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗಳು
ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ :

ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎನ್.ಹರೀಶ್,
ಉ.ಅ.ಸಂ. ಮತ್ತು ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರಭಾರ),
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,
ಚಿಕ್ಕಮುಡ್ನೂರು ಅಂಚೆ,
ಪುತ್ತೂರು – 574203.
ದೂ : 08251-230683
e-mail : kcdcputtur.puttur@gmail.com

 

 - ಅದೇ -

ಬಿ.

ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಭಾಗ :
ಶ್ರೀ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ,
ಉ.ಅ.ಸಂ. ಮತ್ತು ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,
ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಬಳಿ,
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ – 574227.
ದೂ : 08258-236512
e-mail : kcdcmdb@yahoo.in

 - ಅದೇ -

ಸಿ.

ಕುಂದಾಪುರ ವಿಭಾಗ :
ಶ್ರೀ.ಉದಯಕುಮಾರ್ ಜೋಗಿ,
ಉ.ಅ.ಸಂ. ಮತ್ತು ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,
ಹೊಸಾಡು, ಗುಜ್ಜಾಡಿ ಗ್ರಾಮ,
ಕುಂದಾಪುರ – 576247,
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.
ದೂ : 08254-265236
e-mail : kcdckpr@gmail.com

 

ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್.ನೆಟಾಲ್ಕರ್, ಭಾಅಸೇ,
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,
ಅಬ್ಬಕ್ಕನಗರ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಮಂಗಳೂರು – 575006.
ದೂ :0824-2457227
e-mail : kcdcltd@gmail.com

ಡಿ.

ಕುಮಟಾ ವಿಭಾಗ :
ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಎನ್.ನಾಯಕ್,
ಉ.ಅ.ಸಂ. ಮತ್ತು ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,
ಹೆಗ್ಡೆ ರೋಡ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ,
ಕುಮಟಾ – 581343.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.
ದೂ : 08386-222344
e-mail : kcdckumta@gmail.com

 

  - ಅದೇ -

III.

ಉಪ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಗಳು
ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ :

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್,
ನೆಡುತೋಪು ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,
ಪುತ್ತೂರು ಘಟಕ,
ದೂ : 08251-230683
e-mail : kcdcputtur.puttur@gmail.com

 

ಶ್ರೀ. ವಿ. ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್,
ಉ.ಅ.ಸಂ. ಮತ್ತು ವಿಭಾಗೀಯ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರಭಾರ),
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,
ಚಿಕ್ಕಮುಡ್ನೂರು ಅಂಚೆ,
ಪುತ್ತೂರು – 574203.
ದೂ : 08251-230683
e-mail : kcdcputtur.puttur@gmail.com

ಬಿ

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್,
ನೆಡುತೋಪು ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಪ್ರಭಾರ),
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,
ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಘಟಕ,
ದೂ : 08251-230683
e-mail : kcdcputtur.puttur@gmail.com

- ಅದೇ -

ಸಿ

ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್,
ನೆಡುತೋಪು ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಪ್ರಭಾರ),
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,
ಕುಂತೂರು ಘಟಕ,
ದೂ : 08251-230683
e-mail : kcdcputtur.puttur@gmail.com

- ಅದೇ -

 

2. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಭಾಗ :
ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಆರ್.ಮುರಳೀಧರನ್,
ನೆಡುತೋಪು ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,
ಕಾರ್ಕಳ ಘಟಕ,
ದೂ : 08258-236512
e-mail : kcdcmdb@yahoo.in

 

ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎನ್.ಹರೀಶ್,
ಉ.ಅ.ಸಂ. ಮತ್ತು ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,
ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಬಳಿ,
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ – 574227.
ದೂ : 08258-236512

ಬಿ

ಶ್ರೀ.ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್,
ನೆಡುತೋಪು ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಪ್ರಭಾರ) ಮತ್ತು
ಹಿರಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಘಟಕ,
ಬೆಟ್ಡಮಕ್ಕಿ, ಬೂತ್ರಾಯನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ,
ಸೆಬಿನಕೆರೆ ಅಂಚೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.
ದೂ : 08258-236512

e-mail : kcdcmdb@yahoo.in

- ಅದೇ -

ಸಿ

ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಆರ್.ಮುರಳೀಧರನ್,
ನೆಡುತೋಪು ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಪ್ರಬಾರ),
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಘಟಕ,
ದೂ : 08258-236512
e-mail : kcdcmdb@yahoo.in

- ಅದೇ -

 

3. ಕುಂದಾಪುರ ವಿಭಾಗ :
ಶ್ರೀ.ರವಿರಾಜ್,

ನೆಡುತೋಪು ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಪ್ರಭಾರ),
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,
ಕುಂದಾಪುರ ಘಟಕ,
ದೂ : 08254-265236
e-mail : kcdckpr@gmail.com

 

ಶ್ರೀ.ಉದಯಕುಮಾರ್ ಜೋಗಿ,
ಉ.ಅ.ಸಂ. ಮತ್ತು ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,
ಹೊಸಾಡು, ಗುಜ್ಜಾಡಿ ಗ್ರಾಮ,
ಕುಂದಾಪುರ – 576247,
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.
ದೂ : 08254-265236
e-mail : kcdckpr@gmail.com

ಬಿ

ಶ್ರೀ.ರವಿರಾಜ್,
ನೆಡುತೋಪು ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಘಟಕ,
ದೂ : 08254-265236
e-mail : kcdckpr@gmail.com

- ಅದೇ -

ಸಿ

ಶ್ರೀ.ಶಿವರಾಮ ಆಚಾರಿ,
ನೆಡುತೋಪು ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ವ.ಅ.ಅ),
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,
ಬೈಂದೂರು ಘಟಕ,
ದೂ : 08254-265236
e-mail : kcdckpr@gmail.com

ಶ್ರೀ.ಉದಯಕುಮಾರ್ ಜೋಗಿ,
ಉ.ಅ.ಸಂ. ಮತ್ತು ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,
ಹೊಸಾಡು, ಗುಜ್ಜಾಡಿ ಗ್ರಾಮ,
ಕುಂದಾಪುರ – 576247,
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.
ದೂ : 08254-265236
e-mail : kcdckpr@gmail.com

 

4. ಕುಮಟಾ ವಿಭಾಗ :
ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಎ,(I/C)

ನೆಡುತೋಪು ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,
ಭಟ್ಕಳ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಸಿರ್ಸಿ ಘಟಕ,
ಕೆಳಗಿನಪಾಳ್ಯ,
ಹೊನ್ನಾವರ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರು,
ದೂ : 08386-222344
e-mail : kcdckumta@gmail.com

 

ಶ್ರೀ.ಉದಯಕುಮಾರ್ ಜೋಗಿ,
ಉ.ಅ.ಸಂ. ಮತ್ತು ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,
ಹೆಗ್ಡೆ ರೋಡ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ,
ಕುಮಟಾ – 581343.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.
ದೂ : 08386-222344
e-mail : kcdckumta@gmail.com

ಬಿ

ಶ್ರೀ.ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆ,
ನೆಡುತೋಪು ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ವ.ಅ.ಅ),
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,
ಕುಮಟಾ ಘಟಕ,
ದೂ : 08386-222344
e-mail : kcdckumta@gmail.com

- ಅದೇ -

ಸಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಮ್ಮ ಎ,
ನೆಡುತೋಪು ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ವ.ಅ.ಅ),
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ,
ಹೊನ್ನಾವರ ಘಟಕ,
ದೂ : 08386-222344
e-mail : kcdckumta@gmail.com

- ಅದೇ -

 

                                                                                                                           ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಪರವಾಗಿ,

                                                                                                                                                     ಸಹಿ/-
                                                                                                                        (ಶ್ರೀ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್.ನೆಟಾಲ್ಕರ್, ಭಾಅಸೇ,)
                                                                                                                                       ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು.

ಕೈಪಿಡಿಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕೈಪಿಡಿಗಳು

ಅನುಬಂಧ

ಅನುಬಂಧ - 1

ಅನುಬಂಧ - 2

ಅನುಬಂಧ - 3

ಅನುಬಂಧ - 4