ಆಡಳಿತ

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ದೈನಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಂಪೆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಛೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

 ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ

ಪದನಾಮ
ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲ ಕೆ, ಭಾ.ಅ.ಸೇ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಅಬ್ಬಕ್ಕ ನಗರ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೊಟ್ಟಾರ,
ಮಂಗಳೂರು- 575006.
ಇ-ಮೇಲ್:: kcdcltd@gmail.com
0824 4630587
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
ಸಿಎ ಶ್ರೀಪತಿ ಎಸ್. ಬಿ.ಕಾಂ., ಎಫ್.ಸಿ.ಎ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಅಬ್ಬಕ್ಕ ನಗರ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೊಟ್ಟಾರ,
ಮಂಗಳೂರು- 575006.
ಇ-ಮೇಲ್: kcdcltd@gmail.com
0824 4630587

ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ

ಪದನಾಮ
ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು,
ಶ್ರೀ. ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಜೋಗಿ, ಭಾಅಸೇ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ,
ಅಬ್ಬಕ್ಕ ನಗರ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೊಟ್ಟಾರ,
ಮಂಗಳೂರು- 575006.
ಇ-ಮೇಲ್: kcdcmlrdivision@gmail.com
0824-4630576
ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಕುಮಟಾ
ಶ್ರೀ. ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಜೋಗಿ, ಭಾಅಸೇ.
(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಕುಮಟಾ ವಿಭಾಗ,
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹತ್ತಿರ,
ಹೆಗಡೆ ರೋಡ್, ಕುಮಟಾ -581 343..
ಇ-ಮೇಲ್: kcdckumta@gmail.com
08386-200994