ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಲಾಭನಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ

(ಮೊಬಲಗು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿವರಗಳು

31-03-2017
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ
,

31-03-2016
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ
,

31-03-2015
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ
,

31-03-2014
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ
,

31-03-2013
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

    I. ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಆದಾಯ

60,193,392

5,22,73,885

53,555,251

55,541,331

55,646,074

   II. ಇತರ ಆದಾಯ

7,963,992

8,64,95,039

31,795,222

5,359,388

7,579,226

  III.  ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (I + II)

68,157,384

13,87,68,924

85,350,473

60,900,719

63,225,300

  IV. ಖರ್ಚುಗಳು  

 

 

 

 

 

        ನೆಡುತೋಪು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು

7,809,124

1,45,70,617

2,219,666

5,912,557

2,097,598

        ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು

56,488,693

5,79,52,117

65,133,659

60,055,605

55,018,044

        ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚ

0

0

204,035

0

0

        ಸವಕಳಿ ಮತ್ತು ಋಣಮುಕ್ತ ವೆಚ್ಚಗಳು

4,536,614

43,77,584

4,340,971

4,270,154

4,458,750

         ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳು

4,918,431

35,65,987

3,522,269

3,608,325

2,821,755

        ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಗಳು

73,752,862

8,04,66,305

75,420,600

73,846,632

64,396,147

    V. ಅಸಾಧಾರಣ ಹಾಗೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚ
         ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆಯ ಮೊದಲು ಲಾಭ (III-IV)

-5,595,478

5,83,02,619

9,929,874

-12,945,913

-1,170,847

   VI. ಅಸಾಧಾರಣ ಬಾಬ್ತುಗಳು

-25,629,641

4,21,127

-225,566

-176,948

-2,065,052

  VII. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಬ್ತುಗಳ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆಯ  
         ಮೊದಲು ಲಾಭ (V-VI)

-31,225,119

5,87,23,746

9,704,308

-13,122,861

-3,235,899

 VIII. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಬ್ತುಗಳು

0

0

438,757

0

0

  IX. ತೆರಿಗೆಯ ಮೊದಲು ಲಾಭ (VII-VIII)

-31,225,119

5,87,23,746

9,265,551

-13,122,861

-3,235,899

   X. ತೆರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು:

 

 

 

 

 

         (1) ಚಾಲ್ತಿ ತೆರಿಗೆಗಳು

1,327,155

7,78,569

480,959

542,066

563,863

         (2) ಮುಂದುವರಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಗಳು

0

0

0

0

0

   XI. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಅವಧಿಯ

 

 

 

 

 

        ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಲಾಭ (ನಷ್ಟ) (IX-X)

-32,552,274

8,79,45,177

8,784,592

-13,664,927

-3,799,762

  XII. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ವ್ಯವಹಾರದ ಲಾಭ (ನಷ್ಟ)

0

0

0

0

0

 XIII. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ವ್ಯವಹಾರದ ತೆರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು

0

0

0

0

0

        ಲಾಭ (ನಷ್ಟ) (XII-XIV)

0

0

0

0

0

 XV. ಈ ಅವಧಿಯ ಲಾಭ (ನಷ್ಟ) (XI+XIV) 

-32,552,274

5,79,45,177

8,784,592

-13,664,927

-3,799,762

XVI. ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಳಿಕೆ:

 

 

 

 

 

         (1) ಮೂಲ

-429

763

116

-180

-83

         (2) ಅಳ್ಳಕ ಮಾಡಿದ

0

0

0

0

0