ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಲಾಭನಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ

(ಮೊಬಲಗು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿವರಗಳು

31-03-2019
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ
,

31-03-2018
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ
,

31-03-2017
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ
,

31-03-2016
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ
,

31-03-2015
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ
,

    I. ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಆದಾಯ

81,340,614

77,271,087

60,193,392

5,22,73,885

53,555,251

   II. ಇತರ ಆದಾಯ

15,031,183

9,305,715

7,963,992

8,64,95,039

31,795,222

  III.  ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (I + II)

96,371,797

86,576,802

68,157,384

13,87,68,924

85,350,473

  IV. ಖರ್ಚುಗಳು  

 

 

 

 

 

        ನೆಡುತೋಪು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು

12,177,715

8,351,514

7,809,124

1,45,70,617

2,219,666

        ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು

71,853,640

61,386,185

56,488,693

5,79,52,117

65,133,659

        ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚ

0

0

0

0

204,035

        ಸವಕಳಿ ಮತ್ತು ಋಣಮುಕ್ತ ವೆಚ್ಚಗಳು

5,081,625

5,001,640

4,536,614

43,77,584

4,340,971

         ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳು

3,527,760

4,092,974

4,918,431

35,65,987

3,522,269

        ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಗಳು

92,640,740

78,832,313

73,752,862

8,04,66,305

75,420,600

    V. ಅಸಾಧಾರಣ ಹಾಗೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚ
         ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆಯ ಮೊದಲು ಲಾಭ (III-IV)

3,731,057

7,744,489

-5,595,478

5,83,02,619

9,929,874

   VI. ಅಸಾಧಾರಣ ಬಾಬ್ತುಗಳು

715,229

-70,456

-25,629,641

4,21,127

-225,566

  VII. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಬ್ತುಗಳ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆಯ  
         ಮೊದಲು ಲಾಭ (V-VI)

4,446,286

7,674,033

-31,225,119

5,87,23,746

9,704,308

 VIII. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಬ್ತುಗಳು

0

0

0

0

438,757

  IX. ತೆರಿಗೆಯ ಮೊದಲು ಲಾಭ (VII-VIII)

4,446,286

7,674,033

-31,225,119

5,87,23,746

9,265,551

   X. ತೆರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು:

 

 

 

 

 

         (1) ಚಾಲ್ತಿ ತೆರಿಗೆಗಳು

1,180,152

1,108,442

1,327,155

7,78,569

480,959

         (2) ಮುಂದುವರಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಗಳು

0

0

0

0

0

   XI. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಅವಧಿಯ

 

 

 

 

 

        ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಲಾಭ (ನಷ್ಟ) (IX-X)

3,266,134

6,565,591

-32,552,274

8,79,45,177

8,784,592

  XII. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ವ್ಯವಹಾರದ ಲಾಭ (ನಷ್ಟ)

0

0

0

0

0

 XIII. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ವ್ಯವಹಾರದ ತೆರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು

0

0

0

0

0

        ಲಾಭ (ನಷ್ಟ) (XII-XIV)

0

0

0

0

0

 XV. ಈ ಅವಧಿಯ ಲಾಭ (ನಷ್ಟ) (XI+XIV) 

3,266,134

6,565,591

-32,552,274

5,79,45,177

8,784,592

XVI. ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಳಿಕೆ:

 

 

 

 

 

         (1) ಮೂಲ

43

86

-429

763

116

         (2) ಅಳ್ಳಕ ಮಾಡಿದ

43

86

0

0

0