ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಲಾಭನಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ

(ಮೊಬಲಗು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿವರಗಳು

31-03-2023
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ,

31-03-2022
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ,

31-03-2021
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ,

31-03-2020
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ,

31-03-2019
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ,

    ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಆದಾಯ

4,18,86,423

5,27,03,326

5,57,22,378

6,20,79,747

8,13,40,614

   ಇತರ ಆದಾಯ

4,22,93,738

5,36,87,187

8,81,08,296

4,86,30,686

1,50,31,183

.  ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (I + II)

8,41,80,161

10,63,90,513

14,38,30,674

11,07,10,433

9,63,71,797

  II. ಖರ್ಚುಗಳು  

 

 

 

 

 

        ನೆಡುತೋಪು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳು

2,90,79,953

5,03,58,633

8,48,20,469

4,27,37,532

1,21,77,715

        ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು

3,66,43,122

4,33,25,402

4,53,38,227

7,16,66,882

7,18,53,640

        ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚ

0

0

0

0

0

        ಸವಕಳಿ ಮತ್ತು ಋಣಮುಕ್ತ ವೆಚ್ಚಗಳು

54,93,997

51,83,989

51,54,862

51,20,779

50,81,625

         ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳು

33,49,256

28,95,507

47,35,333

37,12,474

35,27,760

        ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಗಳು

7,45,66,328

10,17,63,531

14,00,48,891

12,32,37,667

9,26,40,740

    III. ಅಸಾಧಾರಣ ಹಾಗೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚ
         ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆಯ ಮೊದಲು ಲಾಭ (I-II)

96,13,833

46,26,982

37,81,783

-1,25,27,234

37,31,057

   IV. ಅಸಾಧಾರಣ ಬಾಬ್ತುಗಳು

0

0

0

0

0

  V. ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯ ಬಾಬ್ತುಗಳು

-1,66,931

62,183

-14,738

14,54,757

7,15,229

  VI. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಬ್ತುಗಳ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆಯ  
         ಮೊದಲು ಲಾಭ (III-V)

94,46,902

46,89,165

37,67,045

-1,10,72,477

44,46,286

 VII. ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಬ್ತುಗಳು

0

0

0

0

0

  VIII. ತೆರಿಗೆಯ ಮೊದಲು ಲಾಭ/-ನಷ್ಟ(VII-VIII)

94,46,902

46,89,165

37,67,045

-1,10,72,477

44,46,286

  I X. ತೆರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು:

 

 

 

 

 

         (1) ಚಾಲ್ತಿ ತೆರಿಗೆಗಳು

11,00,221

8,94,807

9,79,659

11,19,810

11,80,152

         (2) ಮುಂದುವರಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಗಳು

0

0

0

0

0

   X. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ
ಅವಧಿಯವ್ಯವಹಾರಿಕ ಲಾಭ (ನಷ್ಟ) (IX-X)

83,46,681

37,94,358

27,87,386

-1,21,92,287

32,66,134

XI. ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಳಿಕೆ:

 

 

 

 

 

         (1) ಮೂಲ

110

50

37

-161

43

         (2) ಅಳ್ಳಕ ಮಾಡಿದ

110

50

37

-161

43