ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ತುಲನ ಪತ್ರ

(ಮೊಬಲಗು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿವರಗಳು                               

31-03-2023
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತ

31-03-2022
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತ

31-03-2021
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

31-03-2020
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

31-03-2019
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

I.  ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಳು

 

 

 

 

 

     (1) ಷೇರುದಾರರ ನಿಧಿಗಳು :

 

 

 

 

 

        (a)    ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ

75,903,000

75,903,000

7,59,03,000

7,59,03,000

75,903,000

      (b)    ಮೀಸಲು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

-40,63,836

-1,24,10,517

-1,62,04,875

-1,89,92,261

-67,99,974

      (d)   ಷೇರು ವಾರಂಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಪಡೆದ ಹಣ

0

0

0

0

0

(2)ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಷೇರು
ಅರ್ಜಿಯ ಹಣ:

0

0

0

0

0

(3) ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹೊಣೆಗಳು

 

 

 

 

 

    (a)    ಧೀರ್ಘಾವದಿ ಸಾಲಗಳು

0

0

0

0

0

    (b)   ಇತರ ಧೀರ್ಘಾವದಿ ಹೊಣೆಗಳು

10,72,90,349

10,56,25,795

10,76,07,362

10,58,17,317

14,98,92,672

    (d)   ಧೀರ್ಘಾವದಿ ಮುನ್ನೇರ್ಪಾಡುಗಳು

2,46,19,334

2,66,94,344

3,79,54,250

4,89,19,017

11,14,575

(4) ಚಾಲ್ತಿ ಹೊಣೆಗಳು

 

 

 

 

 

    (a)   ಅಲ್ಫಾವದಿ ಸಾಲಗಳು

0

0

0

0

0

     (b)   ವೃತ್ತಿ ಪಾವತಿಗಳು

0

0

0

0

3,91,009

     (c)   ಇತರ ಚಾಲ್ತಿ ಹೊಣೆಗಳು

1,90,09,440

2,18,24,230

21,75,633

21,69,237

2,35,88,943

     (d)   ಅಲ್ಫಾವಧಿ ಮುನ್ನೇರ್ಪಾಡುಗಳು

27,33,893

66,88,703

1,65,24,354

3,59,07,835

36,03,952

ಒಟ್ಟು

22,54,92,180

22,43,25,555

22,39,59,724

24,97,24,145

24,76,94,177

II.  ಆಸ್ತಿಗಳು

 

 

 

 

 

(1) ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿಗಳು

 

 

 

 

 

    (a) ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳು: ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು
ಹತ್ಯಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಶವೇದ್ಯವಲ್ಲದ
ಆಸ್ತಿಗಳು

 

 

 

 

 

    (i) ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳು

11,33,34,255

11,79,44,195

12,09,80,848

12,48,54,754

12,75,53,287

    (ii) ಸ್ಪರ್ಶವೇದ್ಯವಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿಗಳು

0

0

0

0

0

    (iii) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸ

0

0

0

0

18,00,000

    (iv) ಸ್ಪರ್ಶವೇದ್ಯವಲ್ಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವ
ಆಸ್ತಿಗಳು

0

0

0

0

0

    (b) ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು

0

0

0

0

0

    (c) ಮುಂದೂಡಿದ ತೆರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳು (ನಿವ್ವಳ)

0

0

0

0

0

     (d) ಧೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು
ಮುಂಗಡಗಳು

0

0

2,31,122

2,31,122

2,26,182

     (e) ಇತರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು

65,66,439

65,66,439

68,78,621

66,70,849

65,32,244

(2) ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು

 

 

 

 

 

    (a) ಚಾಲ್ತಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು

0

0

0

0

0

    (b) ಸರಕು ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

0

0

0

0

39,531

    (c) ವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು

9,50,889

16,85,338

14,78,078

17,19,436

25,87,436

    (d) ನಗದು ಮತ್ತು ನಗದು ಸಮಾನ

10,36,21,556

9,66,12,062

9,35,27,097

10,99,06,973

10,74,07,318

    (e) ಅಲ್ಫಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು
ಮುಂಗಡಗಳು

1,31,285

7,07,267

7,99,539

63,10,101

15,10,785

    (f) ಇತರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು

8,87,756

8,10,254

64,419

30,910

37,394

ಒಟ್ಟು

22,54,92,180

22,43,25,555

22,39,59,724

24,97,24,145

24,76,94,177