ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ತುಲನ ಪತ್ರ

(ಮೊಬಲಗು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿವರಗಳು                               

31-03-2019
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತ

31-03-2018
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತ

31-03-2017
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

31-03-2016
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

31-03-2015
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

I.  ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಳು

 

 

 

 

 

     (1) ಷೇರುದಾರರ ನಿಧಿಗಳು :

 

 

 

 

 

             (a)    ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ

75,903,000

75,903,000

7,59,03,000

7,59,03,000

75,903,000

             (b)   ಷೇರು ಠೇವಣಿ

0

0

0

0

0

             (c)    ಮೀಸಲು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

-6,799,974

-10,066,108

-16,631,699

1,59,20,575

-42,024,602

             (d)   ಷೇರು ವಾರಂಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಪಡೆದ ಹಣ

0

0

0

0

0

(2)ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಷೇರು ಅರ್ಜಿಯ ಹಣ:

0

0

0

0

0

(3) ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹೊಣೆಗಳು

 

 

 

 

 

    (a)    ಧೀರ್ಘಾವದಿ ಸಾಲಗಳು

0

0

0

0

0

    (b)   ಮುಂದೂಡಿದ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ(ನಿವ್ವಳ)

0

0

0

0

0

    (c)   ಇತರ ಧೀರ್ಘಾವದಿ ಹೊಣೆಗಳು

149,892,672

151,701,423

150,850,145

13,01,85,755

133,247,884

    (d)   ಧೀರ್ಘಾವದಿ ಮುನ್ನೇರ್ಪಾಡುಗಳು

1,114,575

1,114,575

1,114,575

11,14,575

1,114,575

(4) ಚಾಲ್ತಿ ಹೊಣೆಗಳು

 

 

 

 

 

    (a)   ಅಲ್ಫಾವದಿ ಸಾಲಗಳು

0

0

0

0

0

     (b)   ವೃತ್ತಿ ಪಾವತಿಗಳು

391,009

341,009

302,904

2,52,954

220,404

     (c)   ಇತರ ಚಾಲ್ತಿ ಹೊಣೆಗಳು

23,588,943

1,345,919

1,478,267

26,83,575

7,909,116

     (d)   ಅಲ್ಫಾವಧಿ ಮುನ್ನೇರ್ಪಾಡುಗಳು

3,603,952

2,157,712

2,800,210

27,34,178

3,811,145

ಒಟ್ಟು

247,694,177

222,497,530

215,817,402

 22,87,94,612

180,181,522

II.  ಆಸ್ತಿಗಳು

 

 

 

 

 

(1) ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿಗಳು

 

 

 

 

 

    (a) ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳು:

 

 

 

 

 

    (i) ಸ್ಪರ್ಶವೇದ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಗಳು

127,553,287

123,164,992

122,752,086

11,75,86,958

111,271,223

    (ii) ಸ್ಪರ್ಶವೇದ್ಯವಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿಗಳು

0

0

0

0

0

    (iii) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸ

1,800,000

0

0

7,88,150

0

    (iv) ಸ್ಪರ್ಶವೇದ್ಯವಲ್ಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು

0

0

0

0

0

    (b) ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು

0

0

0

0

0

    (c) ಮುಂದೂಡಿದ ತೆರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳು (ನಿವ್ವಳ)

0

0

0

0

0

     (d) ಧೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು

226,182

226,182

241,182

2,41,182

226,638

     (e) ಇತರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು

6,532,244

7,182,452

7,181,592

71,18,653

7,365,144

(2) ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು

 

 

 

 

 

    (a) ಚಾಲ್ತಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು

0

0

0

0

0

    (b) ಸರಕು ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

39,531

1,583,987

46,955

46,955

750,154

    (c) ವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು

2,587,436

3,258,812

3,418,254

47,19,227

5,461,867

    (d) ನಗದು ಮತ್ತು ನಗದು ಸಮಾನ

107,407,318

85,750,904

81,093,640

9,79,67,815

54,483,047

    (e) ಅಲ್ಫಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು

1,510,785

1,288,885

1,023,105

3,12,619

613,145

    (f) ಇತರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು

37,394

41,316

60,588

13,053

10,304

ಒಟ್ಟು

247,694,177

222,497,530

215,817,402

22,87,94,612

180,181,522