ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ತುಲನ ಪತ್ರ

(ಮೊಬಲಗು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿವರಗಳು                               

31-03-2017
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

31-03-2016
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

31-03-2015
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

31-03-2014
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

31-03-2013
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

I.  ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಳು

 

 

 

 

 

     (1) ಷೇರುದಾರರ ನಿಧಿಗಳು :

 

 

 

 

 

             (a)    ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ

7,59,03,000

7,59,03,000

75,903,000

75,903,000

45,903,000

             (b)   ಷೇರು ಠೇವಣಿ

0

0

0

0

0

             (c)    ಮೀಸಲು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

-16,631,699

1,59,20,575

-42,024,602

-50,809,193

-37,144,266

             (d)   ಷೇರು ವಾರಂಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಪಡೆದ ಹಣ

0

0

0

0

0

(2)ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಷೇರು ಅರ್ಜಿಯ ಹಣ:

0

0

0

0

30,000,000

(3) ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹೊಣೆಗಳು

 

 

 

 

 

    (a)    ಧೀರ್ಘಾವದಿ ಸಾಲಗಳು

0

0

0

0

0

    (b)   ಮುಂದೂಡಿದ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ(ನಿವ್ವಳ)

0

0

0

0

0

    (c)   ಇತರ ಧೀರ್ಘಾವದಿ ಹೊಣೆಗಳು

150,850,145

13,01,85,755

133,247,884

122,929,888

109,889,382

    (d)   ಧೀರ್ಘಾವದಿ ಮುನ್ನೇರ್ಪಾಡುಗಳು

1,114,575

11,14,575

1,114,575

1,114,575

1,114,575

(4) ಚಾಲ್ತಿ ಹೊಣೆಗಳು

 

 

 

 

 

    (a)   ಅಲ್ಫಾವದಿ ಸಾಲಗಳು

0

0

0

0

0

     (b)   ವೃತ್ತಿ ಪಾವತಿಗಳು

302,904

2,52,954

220,404

244,673

288,321

     (c)   ಇತರ ಚಾಲ್ತಿ ಹೊಣೆಗಳು

1,478,267

26,83,575

7,909,116

7,692,570

7,117,963

     (d)   ಅಲ್ಫಾವಧಿ ಮುನ್ನೇರ್ಪಾಡುಗಳು

2,800,210

27,34,178

3,811,145

953,648

693,762

ಒಟ್ಟು

215,817,402

 22,87,94,612

180,181,522

158,029,161

157,862,737

II.  ಆಸ್ತಿಗಳು

 

 

 

 

 

(1) ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿಗಳು

 

 

 

 

 

    (a) ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳು:

 

 

 

 

 

    (i) ಸ್ಪರ್ಶವೇದ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಗಳು

122,752,086

11,75,86,958

111,271,223

102,175,200

96,026,900

    (ii) ಸ್ಪರ್ಶವೇದ್ಯವಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿಗಳು

0

0

0

0

0

    (iii) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸ

0

7,88,150

0

0

0

    (iv) ಸ್ಪರ್ಶವೇದ್ಯವಲ್ಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು

0

0

0

0

0

    (b) ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು

0

0

0

565,000

565,000

    (c) ಮುಂದೂಡಿದ ತೆರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳು (ನಿವ್ವಳ)

0

0

0

0

0

     (d) ಧೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು

241,182

2,41,182

226,638

231,638

231,638

     (e) ಇತರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು

7,181,592

71,18,653

7,365,144

7,718,224

7,758,034

(2) ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು

 

 

 

 

 

    (a) ಚಾಲ್ತಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು

0

0

0

0

0

    (b) ಸರಕು ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

46,955

46,955

750,154

3,132,778

669,471

    (c) ವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು

3,418,254

47,19,227

5,461,867

4,455,435

4,617,134

    (d) ನಗದು ಮತ್ತು ನಗದು ಸಮಾನ

81,093,640

9,79,67,815

54,483,047

39,081,915

47,297,768

    (e) ಅಲ್ಫಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು

1,023,105

3,12,619

613,145

652,324

676,869

    (f) ಇತರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು

60,588

13,053

10,304

1,6647

19,923

ಒಟ್ಟು

215,817,402

22,87,94,612

180,181,522

158,029,161

157,862,737