ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು:

ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಹೆಚ್. ಖಾದರ್

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:

ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್. ನೆಟಾಲ್ಕರ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ.

ಇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವವರು)
 ಶ್ರೀ. ಚಂದು ಎಲ್.
ಶ್ರೀ. ಜಗದೀಶ್ ಕೊೈಲ

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವವರು):

ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎನ್. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಡಾ| ಎನ್. ಕೆ. ಪಟ್ಲೆ
ಡಾ| ಅವಿನಾಶ್ ಟಿ.ಜೆ.
ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಲ್ಭಾವಿ