ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು:

ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಮಿತಾ ಬಿಜ್ಜೂರು, ಭಾ.ಅ.ಸೇ.

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು:

ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್. ನೆಟಾಲ್ಕರ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ. (ಪ್ರಭಾರ)

ಇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವವರು)

ಮೂರು ಪೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವವರು):

ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎನ್. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಡಾ| ಎನ್. ಕೆ. ಪಟ್ಲೆ
ಡಾ| ಅವಿನಾಶ್ ಟಿ.ಜೆ.
ಶ್ರೀ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಲ್ಭಾವಿ