ತುಲನ ಪತ್ರ

31 ಮಾರ್ಚ್ 2017ರಂದು ಇರುವಂತೆ ತುಲನ ಪತ್ರ

                                                                     

                       (ಮೊಬಲಗು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿವರಗಳು                         

ಟಿಪ್ಪಣಿ
No.

31-03-2017
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ
31-03-2016
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

I.   ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಳು

 

 

 

     (1) ಷೇರುದಾರರ ನಿಧಿಗಳು :

 

 

 

             (a)    ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ

1

75,903,000

75,903,000

             (b)    ಷೇರು ಠೇವಣಿ

 

0

0

             (c)    ಮೀಸಲು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

2

-16,631,699

15,920,575

             (d)    ಷೇರು ವಾರಂಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಪಡೆದ ಹಣ

 

0

0

     (2) ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಷೇರು ಅರ್ಜಿಯ ಹಣ:

 

0

0

 

 

 

 

     (3) ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹೊಣೆಗಳು

 

 

 

             (a)    ಧೀರ್ಘಾವದಿ ಸಾಲಗಳು

 

0

0

             (b)    ಮುಂದೂಡಿದ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ(ನಿವ್ವಳ)

 

0

0

             (c)    ಇತರ ಧೀರ್ಘಾವದಿ ಹೊಣೆಗಳು

3

150,850,145

130,185,755

             (d)    ಧೀರ್ಘಾವದಿ ಮುನ್ನೇರ್ಪಾಡುಗಳು

 

1,114,575

1,114,575

     (4) ಚಾಲ್ತಿ ಹೊಣೆಗಳು

 

 

 

             (a)    ಅಲ್ಫಾವದಿ ಸಾಲಗಳು

 

0

0

             (b)    ವೃತ್ತಿ ಪಾವತಿಗಳು

4

302,904

252,954

             (c)    ಇತರ ಚಾಲ್ತಿ ಹೊಣೆಗಳು

5

1,478,267

2,683,575

             (d)    ಅಲ್ಫಾವಧಿ ಮುನ್ನೇರ್ಪಾಡುಗಳು

6

2,800,210

2,734,178

ಒಟ್ಟು

 

215,817,402

228,794,612

II.   ಆಸ್ತಿಗಳು

 

 

 

     (1) ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿಗಳು

 

 

 

(a) ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳು:

 

 

 

                  (i) ಸ್ಪರ್ಶವೇದ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಗಳು

7

122,752,086

117,586,958

                  (ii) ಸ್ಪರ್ಶವೇದ್ಯವಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿಗಳು

 

0

0

                  (iii) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸ

 

0

788,150

                  (iv) ಸ್ಪರ್ಶವೇದ್ಯವಲ್ಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು

 

0

0

            (b) ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು

 

0

0

            (c) ಮುಂದೂಡಿದ ತೆರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳು (ನಿವ್ವಳ)

 

0

0

            (d) ಧೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು

8

241,182

241,182

            (e) ಇತರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು

9

7,181,592

7,118,653

       (2) ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು

 

 

 

            (a) ಚಾಲ್ತಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು

 

0

0

            (b) ಸರಕು ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

10

46,955

46,955

            (c) ವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು

11

3,418,254

4,719,227

            (d) ನಗದು ಮತ್ತು ನಗದು ಸಮಾನ

12

81,093,640

97,967,815

            (e) ಅಲ್ಫಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು

13

1,023,105

312,620

            (f)  ಇತರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು

14

60,588

13,053

ಒಟ್ಟು

 

215,817,402

228,794,612

ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಲಗ್ತೀಕರಿಸಿದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು.

                                                                  ಸಹಿ/-                                                                                            ಸಹಿ/-   
                                                                                                                         
                                                        ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು                                                      ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು

ದಿನಾಂಕ : 04-07-2017

ಸ್ಥಳ: ಮಂಗಳೂರು.

                                                                                                                                    ಲಗ್ತೀಕರಿಸಿದ ವರದಿ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ

                                                                                                                                              ಎಂ. ರಾಜೇಶ್ ಕಿಣಿ & ಕೋ ಪರವಾಗಿ,

                                                                                                                                                  ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು

                                                                                                                                                         (F.R.No. 008638 S)

                                                                                                                                                                     ಸಹಿ/-

                                                                                                                                                        (ಸಿಎ ಸುನಿಲ್ ಭಟ್)

                                                                                                                                                          ಪಾಲುದಾರ

                                                                                                                                                         (M No. 025511)

                                                                                                                                                     Date:20- 07 - 2017