ತುಲನ ಪತ್ರ

31 ಮಾರ್ಚ್ 2019ರಂದು ಇರುವಂತೆ ತುಲನ ಪತ್ರ

                                                                     

                       (ಮೊಬಲಗು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿವರಗಳು                         

ಟಿಪ್ಪಣಿ
No.

31-03-2019
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ
31-03-2018
ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

I.   ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಳು

 

 

 

     (1) ಷೇರುದಾರರ ನಿಧಿಗಳು :

 

 

 

             (a)    ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ

1

75,903,000

75,903,000

             (b)    ಷೇರು ಠೇವಣಿ

 

0

0

             (c)    ಮೀಸಲು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

2

-6,799,974

-10,066,108

             (d)    ಷೇರು ವಾರಂಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಪಡೆದ ಹಣ

 

0

0

     (2) ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಷೇರು ಅರ್ಜಿಯ ಹಣ:

 

0

0

 

 

 

 

     (3) ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹೊಣೆಗಳು

 

 

 

             (a)    ಧೀರ್ಘಾವದಿ ಸಾಲಗಳು

 

0

0

             (b)    ಮುಂದೂಡಿದ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ(ನಿವ್ವಳ)

 

0

0

             (c)    ಇತರ ಧೀರ್ಘಾವದಿ ಹೊಣೆಗಳು

3

149,892,672

151,701,423

             (d)    ಧೀರ್ಘಾವದಿ ಮುನ್ನೇರ್ಪಾಡುಗಳು

 

1,114,575

1,114,575

     (4) ಚಾಲ್ತಿ ಹೊಣೆಗಳು

 

 

 

             (a)    ಅಲ್ಫಾವದಿ ಸಾಲಗಳು

 

0

0

             (b)    ವೃತ್ತಿ ಪಾವತಿಗಳು

4

391,009

341,009

             (c)    ಇತರ ಚಾಲ್ತಿ ಹೊಣೆಗಳು

5

23,588,943

1,345,919

             (d)    ಅಲ್ಫಾವಧಿ ಮುನ್ನೇರ್ಪಾಡುಗಳು

6

3,603,952

2,157,712

ಒಟ್ಟು

 

247,694,177

222,497,530

II.   ಆಸ್ತಿಗಳು

 

 

 

     (1) ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿಗಳು

 

 

 

(a) ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳು:

 

 

 

                  (i) ಸ್ಪರ್ಶವೇದ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಗಳು

7

127,553,287

123,164,992

                  (ii) ಸ್ಪರ್ಶವೇದ್ಯವಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿಗಳು

 

0

0

                  (iii) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸ

 

1,800,000

0

                  (iv) ಸ್ಪರ್ಶವೇದ್ಯವಲ್ಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು

 

0

0

            (b) ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು

 

0

0

            (c) ಮುಂದೂಡಿದ ತೆರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳು (ನಿವ್ವಳ)

 

0

0

            (d) ಧೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು

8

226,182

226,182

            (e) ಇತರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು

9

6,532,244

7,182,452

       (2) ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು

 

 

 

            (a) ಚಾಲ್ತಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು

 

0

0

            (b) ಸರಕು ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು

10

39,531

1,583,987

            (c) ವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳು

11

2,587,436

3,258,812

            (d) ನಗದು ಮತ್ತು ನಗದು ಸಮಾನ

12

107,407,318

85,750,904

            (e) ಅಲ್ಫಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು

13

1,510,785

1,288,885

            (f)  ಇತರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳು

14

37,394

41,316

ಒಟ್ಟು

 

247,694,177

222,497,530

ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಲಗ್ತೀಕರಿಸಿದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು.

                                                                  ಸಹಿ/-                                                                                ಸಹಿ/-   
                                                                                                                         
                                                        ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು                                    ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು

ದಿನಾಂಕ :

ಸ್ಥಳ: ಮಂಗಳೂರು.

                                                                                                          ಲಗ್ತೀಕರಿಸಿದ ವರದಿ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ

                                                                                                                             ಎಂ. ರಾಜೇಶ್ ಕಿಣಿ & ಕೋ ಪರವಾಗಿ,

                                                                                                             ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು  (F.R.No. 008638 S)

                                                                                                                                                           ಸಹಿ/-

                                                                                                                                    (ಸಿಎ ಸುನಿಲ್ ಭಟ್)

                                                                                                                              ಪಾಲುದಾರ  (M No. 025511)